Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Prava manjina, raseljenih lica, izbeglica i tražioca azila.

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakt

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pravna pomoć u zaštiti prava manjina, interno raseljenih lica, izbeglica i azilanata

CPP će pružati besplatnu pravnu pomoć ugroženim grupama na Kosovu, odnosno manjinama, interno raseljenim licima, izbeglicama i azilantima, i snabdevaće ih informacijama o postupcima koji se odnose na:

 • Prava zajednica i njihovih pripadnika;
 • Imovinska prava;
 • Popunjavanje dokumenata za upis u Civilni registar;
 • Izdavanje identifikacionih isprava;
 • Prava na rad ili druge beneficije iz penzijskog osiguranja;
 • Pokretanje upravnog postupka za rešavanje slučajeva koji se tiču ljudskih prava.

U skladu sa međunarodnim konvencijama i Zakonom o azilu na Kosovu, CPP će pružati besplatnu pravnu pomoć azilantima koji traže priznanje statusa izbeglica. Besplatna pravna pomoć CPP-a azilantima uključivaće, između ostalog:

 • Informacije o pravima i obavezama tražilaca azila;
 • Pravnu pomoć u sastavljanju žalbi;
 • Sastavljanje pravnih lekova protiv odluka donesenih u postupku razmatranja zahteva za azil;
 • Zastupanje u postupku pred nadležnim organom, itd.

CPP će pružati besplatnu pravnu pomoć i izbeglicama. Besplatna pravna pomoć CPP-a za izbeglice uključivaće, između ostalih, i ove aktivnosti:

 • Informacije o pravima i obavezama koje proističu iz priznanja statusa izbeglice ili komplementarnog vida zaštite;
 • Pomoć u sastavljanju žalbi i zastupanju izbeglica pred nadležnim organom u slučajevima prestanka izbegličkog statusa;
 • Poništenje ili ukidanje izbegličkog statusa ili komplementarnog vida zaštite;
Click to Hide Advanced Floating Content