Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Ko dobija od CBPP-KIP

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakti

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Kriterijumi Centra za korisnike besplatne pravne pomoći

CPP postavlja dve vrste kriterijuma koji moraju da budu ispunjeni kako bi građani postali korisnici besplatne pravne pomoći:

  • Primarni kriterijumi (obavezujući) i
  • Sekundarni kriterijumi (neobavezujući)

Primarni kriterijumi – da bi neko postao korisnik besplatne pravne pomoći preko CPP-a, potrebno je da predmet pripada jednoj od određenih oblasti u kojima CPP pruža besplatnu pravnu pomoć, uključujući sledeće posebne oblasti:

1)  Pravna podrška ženama u vezi sa imovinskim pravima,

2) Pitanja radnog prava koja se odnose na ugovore i penzije koje zabranjuju srpski organi,

3) Pravna podrška u zaštiti i obezbeđivanju prava manjina, interno raseljenih lica, izbeglica i azilanata,

4) Pitanja rodno zasnovanog nasilja u porodici i odšteta za preživele žrtve seksualnog nasilja za vreme rata,

5) Pravna pomoć u zaštiti prava zatvorenika i

Sekundarni kriterijumi – ovo su kriterijumi utvrđeni Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, koje će CPP procenjivati za svaki predmet pojedinačno, naime:

  1. Kvalifikacioni kriterijumi: stanovnici Republike Kosovo, sva lica koja privremeno borave u Republici Kosovo, druga lica predviđena zakonom ili pravilima međunarodnog  prava koja obavezuju Republiku Kosovo, lica kojima se besplatna pravna pomoć pruža na osnovu reciprociteta.
  2. Finansijski kriterijumi: korisnici besplatne pravne pomoći biće oni koji su korisnici socijalne pomoći ili se nalaze u sličnoj situaciji kao oni koji su korisnici socijalne pomoći ili oni čiji je ukupan porodični prihod manji od prosečnog porodičnog prihoda na Kosovu.
  3. Pravni kriterijumi: korisnici besplatne pravne pomoći biće određivani na osnovu merituma predmeta kao stvarne vrednosti tužbenog zahteva, snage argumenata, odnosno dokaza koje pruži prijavljeni potencijalni korisnik, i na osnovu mogućnosti uspeha tužbenog zahteva.

Ukoliko CPP proceni da prijavljeni  predmet ispunjava kriterijume da bude rešavan posredstvom besplatne pravne pomoći, onda će nadležne osobe iz CPP-a doneti odluku i započeti rad na predmetu.

Izuzeće od ispunjenja primarnih kriterijuma za dobijanje statusa korisnika pravne pomoći CPP-a moguće je u hitnim slučajevima gde se zbog odlaganja u rešavanju predmeta može smatrati da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, ili kad CPP proceni da određeni predmet može da posluži kao strateški predmet preko kojeg se može stvoriti uticaj na rešavanje drugih sličnih predmeta.

Click to Hide Advanced Floating Content