Na ndiqni / Follow Us:

Financial Planning

Home Oko CBPP-KIP

Kontakti

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Centar KPI za pravnu pomoć (CPP)

Centar KPI za pravnu pomoć je projekat koji dobija podršku iz Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), kao deo programa Pristup pravosuđu. CPP je počeo s radom i aktivnostima u martu 2019. U okviru svojih aktivnosti, CPP pruža pravnu pomoć u oblastima naznačenim u programu Pristup pravosuđu.

 

Svrha CPP

Svrha CPP-a je da pruži jednake mogućnosti svim građanima Kosova i strancima na Kosovu u pogledu pristupa pravosuđu, kao i u pogledu poštovanja ljudskih prava i sloboda, u skladu sa standardima i načelima navedenim u Ustavu Republike Kosovo i drugim međunarodnim instrumentima koji se primenjuju na Kosovu. CPP poklanja posebnu pažnju pružanju besplatne pravne pomoći ugroženim grupama na Kosovu u krivičnim, parničnim i upravnim postupcima. CPP pruža besplatnu pravnu pomoć u sledećih pet konkretnih oblasti:

 • Pravna podrška ženama u vezi sa imovinskim pravima;  
 • Pitanja radnog prava vezana za ugovore i penzije koje zabranjuju srpski organi;
 • Pravna podrška u zaštiti i obezbeđivanju prava manjina, interno raseljenih lica, izbeglica i azilanata;
 • Pitanja rodno zasnovanog nasilja u porodici i odštete za preživele žrtve seksualnog nasilja za vreme rata;
 • Pravna pomoć za zaštitu prava zatvorenika

CPP, u okviru KPI, će proširivati oblasti u kojima pruža pravnu pomoć u zavisnosti od projekata i finansijskih mogućnosti za sprovođenje konkretnih aktivnosti, kako bi ispunio ciljeve programa  “Pristup pravosuđu”.

U izuzetnim slučajevima, CPP će pružati pravnu pomoć u strateškim predmetima čiji je cilj promovisanje ljudskih prava i sloboda.

 

Ciljevi Centra

Namera Centra je da sprovođenjem svojih aktivnosti ostvari ove ciljeve:  

 • Obezbeđivanje pristupa pravosuđu za sve, bez diskriminacije u pogledu rase, boje kože, pola, veroispovesti, političkih ili drugih mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, pripadnosti određenoj zajednici, imovine, ekonomske ili socijalne situacije, seksualnog opredeljenja, rođenja, posebnih potreba ili bilo kog drugog ličnog statusa;
 • Promovisanje ljudskih prava i sloboda u sudskim postupcima, posebno u krivičnim, parničnim i upravnim predmetima;
 • Promovisanje primenjivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u pravosudnom sistemu Kosova;
 • Podržavanje ustavnih i zakonskih prava građana Kosova i stranaca, u skladu sa važećim zakonima na Kosovu.

Rad CPP

Rad CPP-a zasniva se na pružanju besplatne pravne pomoći u određenim oblastima, a posebno je usredsređen na izgradnju pozitivnih praksi. Građanima Kosova i strancima, koji su zbog finansijske nemogućnosti da plate pravne usluge ograničeni u ostvarivanju svojih prava, CPP će u svom delokrugu pružiti besplatnu pravnu pomoć ovim kategorijama ljudi u odgovarajućim oblastima:   

 • Pravna podrška ženama u ostvarivanju imovinskih prava
 • Pravna pomoć u vezi sa pravima iz radnog odnosa i pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava na penzije koje zabranjuje Republika Srbija
 • Pravna pomoć u zaštiti prava manjina, interno raseljenih lica, izbeglica i azilanata
 • Pravna pomoć u pitanjima rodno zasnovanog nasilja u porodici i odštete za preživele žrtve seksualnog nasilja tokom rata
 • Pravna pomoć za zaštitu prava osoba zadržanih u pritvoru ili na izdržavanju kazne
Click to Hide Advanced Floating Content