Trajtimi i kërkesës së palës Halil Fetahu për ndihmë juridike falas nga QNJ e IKD-së: Kërkesa për vërtetim të pronësisë (video)

Ndiqeni trajtimin e kërkesës nga Qendra për Ndihmë Juridike Falas në Institutin e Kosovës për Drejtësi për palën Halil Fetahu për vërtetim të pronësisë.